Regulamin sieci PW


Regulamin wprowadzono w życie Zarządzeniem nr. 5
Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28.02.96

Regulamin sieci komputerowej Politechniki Warszawskiej

I. Zasady ogólne

par. 1

 1. Sieć komputerowa Politechniki Warszawskiej, zwana dalej Siecią PW, służy środowisku akademickiemu Uczelni. Sieć PW przeznaczona jest do wymiany informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej, oraz wspomagania zarządzania Uczelnią, w ramach samej Uczelni oraz poprzez połączenia z innymi sieciami.
 2. Z Sieci PW mogą korzystać wyłącznie pracownicy i studenci Uczelni oraz pracownicy
  i studenci innych uczelni odbywający staże i praktyki w PW, w zakresie swoich obowiązków naukowych, dydaktycznych i administracyjnych.

par. 2

 1. Użytkownicy oraz administratorzy Sieci PW zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad etyki, w szczególności przez powstrzymywanie się od podejmowania działań, które naruszałyby dobra osobiste innych osób lub narażały
  te osoby na straty moralne lub materialne.
 2. Osoby, które z racji administrowania Siecią mogą uzyskać dostęp do informacji służbowych i osobistych innych użytkowników Sieci PW, zobowiązane są do zachowania ich w tajemnicy.
 3. Wobec osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.

par. 3

 1. Świadczenie za pośrednictwem Sieci PW usług komercyjnych wymaga uzyskania wymaganych przez Ustawę o Łączności zezwoleń oraz podpisania właściwych umów.
 2. Udostępnianie zasobów Sieci PW osobom nieupoważnionym jest zabronione.

par. 4

Zasady rozliczania kosztów związanych z eksploatacją Sieci PW określają odrębne przepisy.

II. Organizacja Sieci PW

par. 5

 1. Sieć Komputerowa Politechniki Warszawskiej stanowi zespół środków technicznych
  i organizacyjnych służący do realizacji połączeń i transmisji danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PW oraz - w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), na podstawie odpowiedniej umowy - do wymiany informacji z innymi sieciami.
 2. Sieć PW tworzą:
  • główny węzeł sieci administrowany przez Centralny Ośrodek Informatyki,
  • sieci infrastrukturalne, Terenu Głównego oraz Terenu Południowego, realizujące połączenia pomiędzy poszczególnymi obiektami PW wraz z zainstalowanymi
   na krańcach urządzeniami,
  • sieci komputerowe w poszczególnych obiektach zwane dalej, bez względu na ich wielkość i złożoność, sieciami lokalnymi,
  • zasoby sieci, w postaci systemów komputerowych, baz danych, serwisów sieciowych itp.
 3. Ustala się zasadę, że każdy obiekt ma jedno podstawowe podłączenie do sieci infrastrukturalnej, z ewentualnym dodatkowym połączeniem zapasowym na wypadek awarii.

par. 6

 1. Za funkcjonowanie sieci komputerowej odpowiedzialni są:
  • administrator Sieci PW, z urzędu dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, który w porozumieniu z operatorem sieci krajowej NASK realizuje dostęp do sieci rozległych; administrator Sieci PW może wyznaczyć pełnomocników
   ds. funkcjonowania poszczególnych sieci, jak np. Internet, EARN/BITNET, DECNet, sieć pakietowa X.25 i inne.
  • administratorzy sieci lokalnych - pełnomocnicy dziekanów ds. sieci komputerowej lub informatycy wydziałowi - za funkcjonowanie sieci lokalnej w obiektach należących do wydziału; w przypadku obiektów wielowydziałowych wyznaczony zostaje na podstawie porozumienia administrator całej sieci obiektu; administrator sieci lokalnej odpowiada za poprawną pracę sieci lokalnej oraz urządzeń zapewniających połączenie z siecią uczelnianą; w przypadku domów studenckich opiekę merytoryczną spełnia pracownik wyznaczony przez dziekana (w przypadku domów studenckich wielowydziałowych - przez porozumienie dziekanów),
   w porozumieniu z prorektorem ds. studenckich.
  • administrator sieci PW oraz administratorzy sieci lokalnych (każdy w odpowiednim zakresie) - za sieć infrastrukturalną; przy czym konfiguracja sieci infrastrukturalnej,
   w tym konfiguracja routerów i innych urządzeń nie może ulegać zmianie bez zgody administratora Sieci PW,
  • administrator sieci infrastrukturalnej Terenu Południowego, działający w porozumieniu z administratorami sieci lokalnych oraz - w zakresie współpracy
   z głównym węzłem sieci - z administratorem Sieci PW.
 2. Zasoby sieci pozostają w gestii jednostek organizacyjnych, do których należą.

par. 7

Za rozbudowę Sieci PW i wprowadzenie nowych technologii odpowiedzialni są odpowiednio:
 • za sieć infrastrukturalną - administrator Sieci PW w porozumieniu z administratorami sieci lokalnych,
 • za sieci lokalne - pełnomocnicy dziekanów ds. sieci, którzy odpowiadają za pracę podległych im administratorów sieci lokalnych.

par. 8

 1. Do kompetencji administratora Sieci PW należy:
  • zarządzanie centralnym węzłem sieci oraz siecią infrastrukturalną Terenu Głównego,
  • nadzór nad pracą sieci PW, w tym w szczególności przydział adresów IP, rejestracja domen, prowadzenie DNS,
  • współpraca z pełnomocnikami dziekanów (administratorami sieci lokalnych)
   w zakresie objętym niniejszym regulaminem,
  • wprowadzanie nowych technologii i rozbudowa sieci infrastrukturalnej,
  • odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.
 2. Do kompetencji administratora sieci lokalnej należy:
  • zarządzanie powierzoną mu siecią zgodnie z przyjętymi zasadami w niniejszym regulaminie,
  • współpraca z administratorem Sieci PW w zakresie objętym regulaminem,
  • zarządzanie powierzonymi mu zasobami sieciowymi,
  • wykonywanie innych czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy powierzonych mu urządzeń i systemów,
  • odłączenie segmentu sieci lub usługi sieciowej w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu.
 3. Administrator sieci lokalnej współpracuje z głównym użytkownikiem obiektu, w którym znajduje się sieć.

par. 9

Nadzór nad funkcjonowaniem Sieci PW sprawuje Rektor PW, korzystając z inspiracji i opinii Rektorskiej Komisji ds. Komputeryzacji.

Jerzy Sobczyk

E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl

Zespół Obsługi Informatycznej
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Data aktualizacji: 2020.10.17 12:56