Uczenie maszynowe


Realizacja w semestrze 21Z

  1. Zgodnie z decyzjami władz PW w semestrze 21Z zajęcia wykładowe prowadzone są w trybie stacjonarnym. Będą się one odbywać w terminie i miejscu określonym przez rozkład zajęć.

  2. Realizacja projektu następuje samodzielnie w zespołach projektowych z możliwością korzystania z konsultacji w trybie zdalnym.

  3. Do realizacji przedmiotu wykorzystywane są następujące narzędzia:

  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych tutaj mają zastosowanie ogólne zasady określone przez Regulamin Studiów PW oraz bieżące rozporządzenia i zalecenia władz PW.

Zasady oceniania

Ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie:

Końcowa ocena jest wyznaczana na podstawie łącznej punktacji (0-100) przez zastosowanie standardowych progów.

Więcej informacji

Szersze informacje organizacyjne oraz materiały dydaktyczne do przedmiotu znajdują się na stronie: http://elektron.elka.pw.edu.pl/~pcichosz/uma.

Paweł Cichosz