PODSTAWY TECHNIKI OBRAZOWEJ

Start Wykład Laboratorium
Regulamin

Organizacja zajęć:

Wykład:

 • 15 spotkań po 2h
  UWAGA: wykłady prowadzone są zdalnie w formie spotkań na platformie Microsoft Teams; słuchacze przedmiotu zobowiązani są do dołączenia do zespołu (informacja o sposobie dołączenia do zespołu rozesłana została drogą mejlową).
 • obecność nieobowiązkowa, ale zalecana - informacje przekazywane na wykładzie będą wymagane na egzaminie i sprawdzianach laboratoryjnych
 • forma zaliczenia: egzamin pisemny
  • wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem (najlepiej legitymacja studencka)
  • na egzaminie dozwolona jest jedna, wyraźnie podpisana kartka A4 własnoręcznych notatek, korzystanie z innych materiałów i pomocy (w szczegółności urządzeń elektronicznych) jest niedozwolone
  • do egzaminu można przystąpić w każdym z terminów wyznaczonych w sesji, wybór terminu ani liczba przystąpień do egzaminu nie ma wypływu na ocenę
  • w przypadku wielokrotnych prób liczy się ostatni wynik
  UWAGA: ze względu na zdalną formę prowadzenia zajęć, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu również w sposób zdalny w formie testu na platformie Microsoft Teams; ostateczna forma przeprowadzenia egzaminu zostanie określona pod koniec semestru z uwzględnieniem bieżącej sytuacji.

Laboratorium:

 • 5 spotkań po 3h
  UWAGA: zajęcia prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz komunikacji mejlowej (system USOS); słuchacze przedmiotu zobowiązani są do dołączenia do zespołu (informacja o sposobie dołączenia do zespołu rozesłana została drogą mejlową).
 • obecność obowiązkowa, nieobecność usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie zwolnienia lekarskiego
 • krótki sprawdzian z wiedzy teoretycznej na początku zajęć
  • na sprawdzianie nie można korzystać z żadnych materiałów ani pomocy (w szczegółności urządzeń elektronicznych)
  • zaliczenie sprawdzianu nie warunkuje dopuszczenia do zajęć, wpływa jedynie na ogólną ocenę z zajęć laboratoryjnych
  UWAGA: ze względu na prowadzenie zajęć w formie zdalnej, sprawdziany odbywać się będą również zdalnie w formie testów na platformie Microsoft Teams; słuchacze przedmiotu zobowiązani są do dołączenia do zespołu (informacja o sposobie dołączenia do zespołu rozesłana została drogą mejlową).
 • zadania oceniane są na podstawie sprawozdania, sprawozdanie z ćwiczenia należy oddać pod koniec zajęć lub w innym terminie określonym przez prowadzącego zajęcia, nieoddanie sprawozdania w terminie skutkuje obniżeniem oceny
  • nie ma możliwości poprawiania sprawozdania po jego oddaniu, wszelkie wątpliwości odnośnie zadań, poprawności wyników i sposobu ich prezentacji należy wyjaśnić wcześniej
  • warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej jest przedstawienie oryginalnego, własnego sprawozdania z każdego zadania laboratoryjnego

Warunki zaliczenia:

Przedmiot jest zaliczny na podstawie wyników z laboratorium i egzaminu.

Punktacja:

 • laboratorium
  • sprawdzian z wiedzy teoretycznej - 5 punktów
  • sprawozdanie z ćwiczenia - 5 punktów
  • łącznie do uzyskania - 50 punktów
  • wymagane zaliczenie każdych zajęć (co najmniej 1 punkt za sprawozdanie)
  • zaliczenie laboratorium wymaga uzyskania łącznie (za sprawdziany i sprawozdania) co najmniej 25 punktów
 • egzamin
  • łącznie do uzyskania - 50 punktów
  • zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania co najmniej 25 punktów
W przypadku powtarzania przedmiotu istnieje możliwość przepisania z wcześniejszej realizacji łącznego wyniku z laboratorium bądź wyniku z egzaminu, pod warunkiem uzyskania powyżej 70% możliwych do zdobycia punktów (>35p); nie ma możliwości przepisywania wyników pojedyńczych zajęć laboratoryjnych.

Ocena końcowa:

Niezaliczenie laboratorium (całości lub pojedynczych zajęć) lub egzaminu skutkuje oceną niedostateczną.
W przeciwnym wypadku ocena końcowa określana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z ćwiczen laboratoryjnych i egzaminu zgodnie z tabelką:

Suma punktów Ocena
≥ 90 5
≥ 80 4,5
≥ 70 4
≥ 60 3,5
≥ 50 3
< 50 2

Uzyskane oceny można sprawdzić w systemie USOSweb. Oceny z zadań laboratoryjnych będą publikowane na bieżąco w trakcie semestru, ale dopiero po wykonaniu danego zadania przez wszystkie grupy laboratoryjne. Oceny z egzaminu będą publikowane niezwłocznie po dokonaniu ich oceny, w terminie nie późniejszym niż przewidziany regulaminem studiów.


 Uwagi, spostrzeżenia: grzegorz.galinski@pw.edu.pl