Zaawansowane uczenie maszynowe


Realizacja w semestrze 21L

  1. Zgodnie z decyzjami władz PW w semestrze 21L zajęcia wykładowe prowadzone są w trybie zdalnym. Będą się one odbywać w terminie określonym przez rozkład zajęć w formie konferencji online.

  2. Realizacja projektu następuje samodzielnie w zespołach projektowych z możliwością korzystania z konsultacji w trybie zdalnym.

  3. Do realizacji przedmiotu wykorzystywane są następujące narzędzia:

  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych tutaj mają zastosowanie ogólne zasady określone przez Regulamin Studiów PW oraz bieżące rozporządzenia i zalecenia władz PW.

Zasady oceniania

Ocena z przedmiotu ustalana jest na podstawie:

Końcowa ocena jest wyznaczana na podstawie łącznej punktacji (0-100) przez zastosowanie standardowych progów.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2020 Rektora PW w procesie weryfikacji efektów kształcenia przy zdalnej realizacji przedmiotu niezbędne jest dostarczenie oświadczeń o samodzielności wykonania wszystkich ocenianych prac.

Więcej informacji

Szersze informacje organizacyjne oraz materiały dydaktyczne do przedmiotu znajdują się na stronie: http://elektron.elka.pw.edu.pl/~pcichosz/zum.

Paweł Cichosz