Plan zajęć

Strona ta pozwala na skonfigurowanie indywidualnego planu zajęć. Każdemu użytkownikowi automatycznie dopisywane są wszystkie zajęcia na które jest zapisany w bazie ERES. Zajęć tych nie można skasować. Można je ukryć jeśli nie będziemy w nich uczestniczyć.

Dodawanie zajęć z planu WEiTI

Polecenia: Szukaj, Grupa I, Klasa, Specjalność pozwalają na wyszukanie i dodawanie do indywidualnego terminarza zajęć z odpowiedniej kategorii przedmiotów. Przy wyszukiwaniu po nazwie należy podać wyrażenie regularne:

Znaki specjalne
. kropka oznacza jeden dowolny znak
^ circumflex oznacza początek łańcucha znaków
$ dolar oznacza koniec łańcucha znaków
[] nawiasy kwadratowe pozwalają definiowac klasę znaków np.[abc] lub [a-z]
* gwiazdka oznacza powtórzenie poprzedzającego znaku dowolną ilość razy (również zero razy)
? znak zapytania oznacza że poprzedzający znak występuje 0 lub 1 raz
+ {n} liczba w nawiasach klamrowych oznacza powtórzenie m razy
+ {n,m} liczby w nawiasach klamrowych oznaczaja powtórzenie od m do n razy
+ plus oznacza powtórzenie poprzedzającego znaku dowolną ilość razy ale co najmniej raz

Dodawanie zajęć spoza planu WEiTI

Polecenie Inne pozwala na dodanie dowolnych zajęć nie figurujących w planie WEiTI. W tym celu trzeba podać wymyślony przez siebie kilkuliterowy kod zajęć, wybrać typ, parzystość tygonia, dzień tygodnia, godzinę, czas trwania i podać miejsce zajęć.

Wyświetlanie planu

Dalsze polecenia pozwalają wyświetlić plan zajęć w różnych formatach: HTML, PNG, PDF.

Format PDF jest przewidziany do drukowania planu zajęć. Obejmuje on cały semestr wraz z tygodniem poprzedzającym i tygodniem następującym po końcu semestru. Każdy tydzień drukowany jest na jednej stronie. Dzięki temu przy pomocy programu wyświetlającego PDF (np. Acrobat Reader) można łatwo wyselekcjonować wybrane tygodnie i ew. pogupować je do wydruku po 2, 4, 6, 9 na stronie.

Eksportowanie planu

Kolejne polecenia pozwalają pobrać plan zajęć w różnych formatach: VCS - vCalendar, iCS - iCalendar.

Możliwe jest też synchronizowanie kalendarzy na prywatnych komputerach, tabletach, telefonach przy pomocy protokołu CalDAV. W tym celu należy jako adres serwera CalDAV podać: https://plan.elka.pw.edu.pl/caldav/ lub dla systemu iOS: https://plan.elka.pw.edu.pl/caldav/login/ Każdy użytkownik ma dostepne następujące kalendarze:

Nazwa Opis
WEiTI_I Kalendarz indywidualny zawierający zajęcia wynikające ze stanu zapisów na przedmioty w bazie ERES.
Kalendarz ten można modyfikować ale tylko niektóre zmiany atrybutów przetrwają okresową synchronizację.
WEiTI_P Kalendarz zawierający całodzienne wpisy "P" w dniach parzystych zgodnie z kalendarzem WEiTI.
Kalendarz ten jest tylko do odczytu.
WEiTI_N Kalendarz zawierający całodzienne wpisy "N" w dniach nieparzystych zgodnie z kalendarzem WEiTI.
Kalendarz ten jest tylko do odczytu.
WEiTI_par Kalendarz zawierający całodzienne wpisy "P" lub "N" w dniach parzystych i nieparzystych zgodnie z kalendarzem WEiTI.
Kalendarz ten jest tylko do odczytu.
WEiTI_W Kalendarz zawierający całodzienne wpisy informujące o świętach państwowych, dniach wolnych na PW, dniach o rozkładzie zajęć z innego dnia tygodnia, itp.
Kalendarz ten jest tylko do odczytu.

Opcje wyświetlania

Kolejne polecenie: Tryb daje możliwość wyboru jednego z kilku trybów prezentowania planu na stronie indywidulanej: HTML, PNG, mini PNG, nie wyświetlaj. Dodatkowo możliwe jest ustawienie ilości wyświetlanych dni: 5, 7, 14 oraz rozciągnięcie zakresu godzin tak aby pokazywane były nawet te godziny w których nie ma żadnych zajęć.

Opis znaków

ZnakNazwaObjaśnienie
Objaśnienia Objaśnienia Odnośnik do strony z wyjaśnieniami
Zmień Wykonaj Powoduje wykonanie polecenia.
Kasuj Kasuj Pozwala na skasowanie samodzielnie dodanych zajęć.
EReS EReS Sygnalizuje, że zajęcia wpisane są w bazie ERES i nie można ich skasować. W takim przypadku możliwe jest jedynie ukrycie zbędnych pozycji.
Ukryj Ukryj Przycisk ten pozwala na ukrycie zbędnych zajęć (np. tych terminów laboratorium, na które nie będziemy uczęszczać).
Pokaż Pokaż Przycisk ten pozwala na ponowne pokazanie ukrytych zajęć.

Wygląd

Poniższy obrazek pokazuje przykładowy wygląd planu i sposób prezentowania istotnych informacji. A w szczególności:

  1. Godziny na lewym marginesie oznaczają godzinę rozpoczęcia zajęć,
  2. Przy planie na konkretny okres górny wiersz zawiera daty dni zapisane w kolejności miesiąc.dzień .
  3. Przy planie na tpowe dwa tygodnie górny wiersz zawiera numery dni: 01, 02, .., 14.
  4. Drugi wiersz tabeli zawiera skróty nazw dni tygodnia zgodnie z kalendarzem ustalanym przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Oznacza to, że jeśli w danym dniu obowiązuje rozkład zajęć z piątku to wyświetlone zostanie oznaczenie piątku a nie rzeczywistego dnia tygodnia.
  5. Ostatni wiersz tabeli zawiera informację o parzystości dni/tygodni zgodnie z kalendarzem ustalanym przez Dziekana WEiTI.
  6. Parzystość dni dodatkowo jest sygnalizowana kolorem tła dwóch górnych i ostatniego wiersza tabeli.
  7. Dni w które obowiązuje rozkład zajęć z innego dnia tygodnia są dodatkowo sygnalizowane czerwonym kolorem tła pod oznaczeniem dnia tygodnia.
  8. Bieżący dzień jest zaznaczany jasnoniebieskim tłem pustych kratek tabeli.
  9. Kolory tła kratek zawierających zajęcia sygnalizują rodzaj zajęcia: wykład, laboratorium, projekt, ...

Konflikty

W planie mogą wystąpić konflikty, czyli zderzenia kilku zajęć w tym samym czasie. W takiej sytuacji kolumny odpowiadające dniom są dzielone na odpowiednią ilość podkolumn. Ze względów estetycznych liczba podkolumn jest jednakowa dla wszystkich dni. Fakt wystąpienia konfliktu jest dodatkowo sygnalizowany czerwonym kolorem w wąskiej kolumnie rozdzielającej dni tygodnia po lewej stronie zajęć będących w konflikcie.

Konflikty należy rozwiązywać przez kasowanie lub ukrywanie zajęć.

Np. Użytkownik w swoim planie zobaczy wszystkie możliwe terminy laboratorium przedmiotu na który jest zapisany, ale będzie uczęszczał tylko na jeden z nich. Pozostałe terminy powinien więc ukryć aby nie zaciemniały planu i nie powodowały sygnalizacji konfliktów.

Serwer STUDIA3 WEiTI
2024.05.25 22:03.52